EmailLinkedIn

Voorwaarden & Condities

 

 

 1. Algemene voorwaarden

  1.1    De Convad.nl website ("Site") wordt u door Convad B.V. (deze laatste hierna “Convad”) ter informatie aangeboden en de onderstaande voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle dochterondernemingen en groepsmaatschappijen van Convad (als bovengenoemd) en alle vennootschappen die verbonden zijn aan Convad (als bovengenoemd). (“C-Groep”). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze Site. Wij verzoeken u deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze Site te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, is het u niet toegestaan de site te blijven gebruiken of de site te openen.

  1.2    Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden te lezen en te controleren elke keer dat u de site gebruikt. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is van toepassing op toekomstig gebruik dat u van de site maakt.

 2. Het volgende is u op grond van de algemene voorwaarden toegestaan

  2.1    Het is u toegestaan:
  (a)    door de site te bladeren met een compatibele webbrowser (deze Site is compatibel met Internet Explorer 5.0 en hoger (Micorsoft), Chrome (Google), Mozilla (Firefox), Azure (Micorsoft) en Safari (Apple)). De toestemming om de site met een webbrowser door te bladeren houdt tevens toestemming in om tijdelijke of in het cachegeheugen opgeslagen kopieën van delen van de site te maken voor zover dit hoort tot het normale gebruik van uw browser en op voorwaarde dat deze kopieën uitsluitend worden gebruikt om uw huidige of latere toegang tot de site mogelijk te maken;

  (b)    een kopie van een pagina van de site voor uw eigen, persoonlijke doelen af te drukken, mits u geen handelingen verricht die worden genoemd onder "Het volgende is u op grond van de algemene voorwaarden niet toegestaan" hieronder.

 3. Het volgende is u op grond van de algemene voorwaarden niet toegestaan

  3.1    Behalve voor zover deze voorwaarden daarin uitdrukkelijk voorzien, is het u niet toegestaan kopieën van enig deel van de site te maken.

  3.2    Het is u niet toegestaan iets op de site te verwijderen of te wijzigen.

  3.3    Het is u niet toegestaan links naar of van de site op te nemen of te maken zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Om dergelijke toestemming te verkrijgen kunt u contact opnemen via de C-Groep. directie@c-groep.com.

  3.4    Het is u niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrecht, handelsmerk of andere intellectueel eigendomsrecht dat is vervat in het oorspronkelijke materiaal in materiaal dat vanaf de site is gekopieerd of afgedrukt te verwijderen of te wijzigen.

  3.5    Het is verboden om te trachten de systemen van Convad te besmetten met een computervirus (met inbegrip van elke variant daarvan of een soortgelijke kwaadaardige code of opdrachtenreeks) of opzettelijk (te proberen) de normale werking van de site op welke wijze dan ook te verhinderen of te belemmeren.

 4. Naleving van wettelijke bepalingen

  4.1    U dient de site en alles wat via de site beschikbaar wordt gesteld uitsluitend te gebruiken voor rechtmatige doeleinden en u dient alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven.

  4.2    Deze site bevat algemene informatie over Convad en de producten en diensten van Convad en de inhoud ervan is niet bedoeld als investeringsaanbod of andere vorm van advies (noch als uitnodiging om deel te nemen aan een belegging of andere zakelijke transactie) in welk land dan ook.

  4.4    Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 en artikel 11, worden de op deze Site genoemde producten en diensten van Convad uitsluitend rechtstreeks of via op de Site genoemde partners in die jurisdicties waar dit wettelijk is toegestaan en deze Site richt zich uitsluitend op die jurisdicties. Door gebruik te maken van deze Site stemt u ermee in u op de hoogte te stellen van en u te houden aan eventuele beperkingen die in uw rechtsgebied gelden met betrekking tot op deze Site genoemde producten en diensten.

 5. Uw persoonsgegevens

  5.1    Op het gebruik van uw persoonsgegevens is onze Privacy-verklaring van toepassing, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. In het geval Convad een reorganisatie ondergaat of aan een derde partij wordt verkocht, geldt dat persoonsgegevens die Convad van u in bezit heeft, aan de betreffende gereorganiseerde rechtspersoon of derde partij mag worden overgedragen, op voorwaarde dat onze Privacy-verklaring op het gebruik ervan van toepassing blijft.

 6. Rechten

  6.1    Alle intellectuele eigendomrechten in materiaal op deze Site (met inbegrip van tekst, foto's en andere afbeeldingen, geluidsopnamen, handelsmerken en logo's) zijn eigendom van Convad of is door de rechthebbenden aan Convad in licentie gegeven, zodat Convad dit materiaal als onderdeel van de site kan gebruiken. Het is u alleen toegestaan deze Site en het daarin opgenomen materiaal te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

 7. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

  7.1    U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de site op "as is"- en "als beschikbaar"-basis is en dat het gebruik dat u van de site maakt geheel voor uw eigen risico is. Behalve voor zover uitdrukkelijk in deze voorwaarden bepaald, biedt Convad in dat verband geen garanties (met inbegrip van impliciete garanties over de kwaliteit of de geschiktheid voor een bepaald doel) en aanvaardt Convad geen andere verplichtingen met betrekking tot de site.

  7.2    Convad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid (wegens contractbreuk, nalatigheid of op welke andere grond dan ook) voor verliezen of schade die u stelt te hebben geleden door de site te gebruiken, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, morele schade of bijzondere schade, omzetderving, verlies van inkomsten, verlies van goodwill, verlies van software of data, verlies van transacties, verlies van kansen, verlies van gebruik van computerapparatuur, software of data, verlies of verspilling van de tijd van managers of andere werknemers of voor enige indirecte schade, gevolgschade of bijzonder verlies, tenzij deze schade is ontstaan ten gevolge van opzet of grove nalatigheid van Convad en/of haar leidinggevend personeel.

  7.3    Convad stelt alles in het werk om te zorgen dat alle informatie op deze Site correct is, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. U dient contact op te nemen met Convad of de desbetreffende leverancier, voordat u handelt op basis van informatie op deze Site. Convad is niet aansprakelijk voor handelingen die u verricht door te vertrouwen op informatie die deze Site verstrekt.

  7.4    Convad kan de indeling en de inhoud van de site van tijd tot tijd veranderen. U dient uw browser elke keer dat u de site bezoekt te vernieuwen, zodat u de meest recente versie van de site download, met inbegrip van de nieuwste versie van deze voorwaarden en de privacyverklaring.

  7.5    De Site bevat links naar externe sites en co-branded pagina's. Convad heeft links opgenomen naar deze Site en de co-branded pagina's om u toegang te geven tot informatie en diensten die u wellicht nuttig of interessant vindt. U kunt deze Site ook gevonden hebben via de link op een andere website. Convad is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Sites en pagina's of voor wat deze Sites of pagina's bieden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of voor verlies of schade die veroorzaakt is of zou zijn door het gebruiken van of vertrouwen op informatie op dergelijke sites of door het gebruiken van of vertrouwen op goederen of diensten die via dergelijke sites zijn gekocht. Wanneer u besluit gebruik te maken van een andere website doet u dit geheel voor eigen risico.

  7.6    Andere websites van de C-Groep (al dan niet toegankelijk via een link op de site) kunnen voorwaarden bevatten die verschillen van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op deze Site. Wanneer u andere websites van de C-Groep bezoekt (zoals pwmonitor.com) dient u de algemene voorwaarden te lezen die van toepassing zijn op het gebruik van die websites en die alsdan bindend voor u zijn.

  Uw wettelijke rechten als consument worden door deze voorwaarden niet aangetast.

 8. Opschorting en beëindiging van de dienst

  8.1    Convad is gerechtigd de werking van de site op elk moment op te schorten, bijvoorbeeld voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden of om de inhoud of functionaliteit van de site van tijd tot tijd bij te werken of te upgraden. Toegang tot of gebruik van de site of andere daaraan gekoppelde sites of pagina's is niet noodzakelijkerwijs storingsvrij of foutvrij.

  8.2    Convad is gerechtigd uw toegang tot de site direct te beëindigen, wanneer u een van deze algemene voorwaarden schendt.

  8.3    Convad behoudt zich te allen tijde het recht voor om de publieke toegankelijkheid van de site naar eigen goeddunken in te trekken.

 9. Vragen of klachten

  9.1        Eventuele vragen of klachten kunt u richten aan:
  Convad
  T.a.v. De Directie
  Postbus 170
  8250 AD  Dronten
  directie@convad.nl
  Tel. +31 (0)88 105 08 40

 10. Heersend recht

  10.1    Convad is gerechtigd deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en zal trachten u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen door een mededeling te plaatsen op de site. Door de site in uw webbrowser te bekijken aanvaardt u echter dat u gebonden bent aan de dan geldende algemene voorwaarden. U dient deze voorwaarden te controleren, elke keer dat u de site opnieuw bezoekt. Deze algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, afspraken en verklaringen met betrekking tot het onderwerp van deze voorwaarden of uw gebruik van de site. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden onuitvoerbaar blijkt, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van enige andere bepaling. Convad is gerechtigd de handhaving van haar rechten uit hoofde van deze algemene voorwaarden op te schorten zonder deze rechten te verliezen. U stemt ermee in dat Convad de nakoming van een of meer van haar verplichtingen aan derden mag uitbesteden of deze algemene voorwaarden of een of meer van haar rechten of plichten aan derden mag overdragen. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen Convad en u uit hoofde van het gebruik van deze Site en/of deze algemene voorwaarden of die daarmee verband houden worden uitsluitend berecht door de rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden beogen geen afbreuk doen aan eventuele toepasselijke bepalingen van dwingend recht.